Concurs de Microrelats Jurídics

Acta de la reunió del concurs de microrelats jurídics

El microrelat guanyadora ha estat «El silencio de mi vida» del sr Marco Milanovic.

El microrelat finalista ha estat «El desprecio» de la sra. Andreaa Paula.

En el marc dels actes commemoratius del cinquantenari dels estudis de Dret a Lleida, la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida convoca el Concurs de Microrelats Jurídics «50 anys de Dret a Lleida».

Bases

Base Primera – Objecte.
El concurs de Microrelats Jurídics «50 anys de Dret a Lleida», organitzat per la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida obeeix a les següents finalitats:

 1. Contribuir als actes de commemoració del cinquantenari de l’inici dels estudis universitaris de Dret a Lleida.
 2. Fomentar entre els estudiants de Dret de la Universitat de Lleida l’interès per l’escriptura o el desenvolupament de la creativitat.
 3. Fomentar l’ús de l’escriptura com a mitjà d’expressió a través del qual materialitzar el discurs jurídic i la seva relació amb la vida quotidiana de les persones i institucions.

Base Segona – Autors/Autores
Podran participar en el concurs l’estudiantat matriculat en assignatures de la titulació en Dret de la UdL (Grau en Dret i Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en ADE) en el curs acadèmic 2017/2018.
Només es podrà presentar un microrelat per autor/a.

Base Tercera – Característiques dels microrelats.

 1. Tema: Els micorrelats hauran de versar necessàriament sobre temes jurídics.
 2. Extensió: Els microrelats hauran d’anar precedits d’un títol i no podran superar l’extensió màxima de 100 paraules (sense incloure el títol).
 3. Idioma: Els micorrelatos podran presentar-se en castellà i en català.
 4. Originalitat: Els microrelats hauran de ser originals i inèdits, i és responsabilitat dels participants qualsevol reclamació que pugui presentar-se en relació amb l’autoria i originalitat del microrelat per part de tercers

Base Quarta – Presentació.

 1. Termini. El termini per a la presentació dels microrelats expira el divendres, dia 6 d’abril de 2018, a les 14:00 hores.
 2. Forma: Els microrelats s’hauran de presentar per quintuplicat en un sobre tancat i sota pseudònim. En aquest sentit, no podrà constar cap referència a l’autor/a ni en
  el document que contingui el microrelat, ni en el sobre en què el mateix es presenti. Juntament amb el sobre que contingui el microrelat, es presentarà un altre sobre
  tancat, a l’exterior del qual figurarà el títol del microrelat i a l’interior hi constarà la identitat del seu autor.
 3. Lloc: Els microrelats es presentaran en la Secretaria del Deganat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL (Despatx 2.37)

Base Cinquena – Jurat.
El Jurat estarà integrat per les següents persones:

 1. La degana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL.
 2. Un/a representant del Departament de Dret Privat.
 3. Un/a representant del Departament de Dret Públic.
 4. Un/a estudiant de Dret de la UdL, designat pel Consell de l’Estudiantat.
 5. Un/a escriptor/a designat per la FDET

Base Sisena – Criteris de Valoració.
El Jurat tindrà en consideració els següents criteris a l’hora d’adoptar la seva Decisió.

 1. L’originalitat i creativitat de la història.
 2. La correcció i la precisió en l’ús del llenguatge.
 3. La capacitat de l’autor/a per narrar una breu història amb implicacions jurídiques i amb un final suggeridor.
 4. L’habilitat per connectar qüestions jurídiques amb aspectes quotidians de la vida, així com el correcte maneig de les institucions jurídiques implicades

Base Setena – Premis.
S’atorgaran dos premis:

 1. Primer premi: Certificat acreditatiu i 400 euros després de la corresponent retenció d’impostos.
 2. Finalista: Certificat acreditatiu i 200 euros després de la corresponent retenció d’impostos

Base Vuitena – Decisió del jurat i lliurament de premis.
La decisió del jurat serà comunicada al guanyador/a i finalista abans del divendres 20 d’abril de 2018. Així mateix, i en la mateixa data que es comunicarà al/ a la guanyador/a i finalista, la decisió del Jurat es publicarà al web de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL. La Decisió del Jurat serà inapel·lable.
El lliurament de premis es realitzarà en acte públic durant el dia 23 d’abril de 2018, festivitat de Sant Jordi.
L’assistència personal de les persones guardonades (o de la persona que aquests/aquestes designin) a l’acte de lliurament de premis és condició indispensable. La no presència d’aquestes persones en els termes descrits suposarà l’automàtica renúncia al premi i la seva consideració com a desert.
Durant l’acte de lliurament dels premis, les persones guardonades hauran de llegir públicament els seus microrelats. El Jurat es reserva la possibilitat de declarar els premis deserts.

Base Novena – Cessió de drets.
Els microrelats premiats a l’empara de la present convocatòria seran propietat de la Universitat de Lleida, la qual cosa implica que els premiats/des cedeixen el dret d’edició, en qualsevol format, difusió o qualsevol altre dret d’explotació de les obres premiades. Els premiats no tindran dret a percebre retribució, remuneració o compensació econòmica per aquest motiu. L’obtenció de la condició de premiat/da implica la cessió dels drets d’autor, sense perjudici dels drets morals dels autors. En cas de difusió dels microrelats per part de la Universitat de Lleida, es farà constar en tot cas l’autoria dels mateixos.

Base Desena – Acceptació de les Bases.
La participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases.
L’incompliment de les bases de la convocatòria, així com l’ocultació de dades, la seva alteració o manipulació, podrà ser causa de desestimació i, si escau, de reintegrament de les quantitats percebudes en concepte de premi.