Tot i que l’origen dels estudis de dret a la ciutat de Lleida es remunta a finals del segle XIII, esdeveniments històrics van interrompre la seva continuïtat i no fou fins l’any 1968 que es tornaren a impartir en el marc de l’Estudi General de Lleida, configurat com a delegació de la Universitat de Barcelona (UB). Uns estudis que, el 1973, aportaren una primera promoció de llicenciats i llicenciades en Dret a Lleida. Aquesta situació administrativa es va mantenir sense canvis rellevants fins a l’any 1986 en què el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va autoritzar la creació de la Facultat de Dret de l’Estudi General de Lleida depenent de la Universitat de Barcelona. En aquesta etapa, prèvia a la creació de la Universitat de Lleida, els estudis de Dret van tenir dos emplaçaments emblemàtics: l’antic Hospital de Santa Maria, actual seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (1968-1976) i el Convent del Roser (1976-1986).

El 12 de desembre de 1991, amb l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei 34/1991 de 30 de desembre, de creació de la Universitat de Lleida, també es va crear la Facultat de Dret i Economia que, juntament amb els estudis de la Llicenciatura en Dret i de la Diplomatura en Ciències Empresarials, va anar incorporant noves titulacions de segon cicle així com una doble titulació: l’Itinerari Curricular Conjunt en la Llicenciatura en Dret i la Diplomatura en Ciències Empresarials (2002). En el període comprès entre 1986 i 2002, els estudis de Dret s’impartiren a l’antic Seminari Conciliar de Lleida i a partir de 2002, es traslladen a l’actual seu de la Facultat al Campus de Cappont, situat al marge esquerra del riu Segre, al barri de Cappont.

Durant el curs acadèmic 2009-2010, la Facultat de Dret i Economia comença a impartir l’ensenyament del Grau en Dret en el marc de la construcció de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). El Grau en Dret substitueix la Llicenciatura en Dret, aportant la primera promoció de graduats i graduades en Dret el curs 2012-2013. Durant els següents cursos acadèmics, l’oferta acadèmica d’estudis de l’àmbit jurídic s’amplia a la Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en ADE (hereva de l’Itinerari Curricular Conjunt en la Llicenciatura en Dret i la Diplomatura en Ciències Empresarials) i a un ampli ventall d’estudis de màster inèdits fins aleshores: el Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal (a partir del curs 2009-2010), el Màster en Ciències Jurídiques (2012-2013), el Màster en Advocacia (2013-2014), el Màster en Gestió Administrativa i el Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat, ambdós al curs 2015-2016. Precisament en aquest darrer curs, es publica l’Ordre EMC/94/2016, de 25 d’abril, d’autorització del canvi de denominació de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida, que passa a denominar-se Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET).

En la seva configuració actual, el Grau en Dret pretén conciliar les imprescindibles exigències de qualitat i excel·lència amb l’objectiu primordial de procurar una formació integral als nostres juristes que s’ajusti a les expectatives i les demandes que planteja la societat. En aquest sentit i atès que l’exercici de la professió jurídica no és homogènia i pot ser entesa i practicada de formes netament diferents, el Grau en Dret pren com a referent la figura d’un jurista professional en sentit ampli, de manera que la persona graduada sigui capaç d’exercir amb èxit, sigui quina sigui la praxi laboral que desenvolupi. Des d’aquesta perspectiva, el Grau té com a finalitat oferir una formació que permeti el domini intel·lectual del Dret en vigor i l’enjudiciament crític de normes i institucions.

Pel que fa als objectius del Grau en Dret, es planteja que els graduats i les graduades:

a) Coneguin amb precisió els coneixements bàsics de la Ciència del Dret

b) Assoleixin les destreses i habilitats necessàries per al futur exercici de qualsevol de les professions jurídiques descrites en el perfil professional: comprensió de textos jurídics, redacció de tot tipus de documents jurídics, exposició oral i en públic, o debat en profunditat d’arguments jurídics, entre d’altres.

c) Obtinguin un coneixement suficient de l’estructura de l’ordenament jurídic nacional i comunitari, així com els continguts normatius de les diferents branques del Dret.

L’anterior plantejament posa de manifest el caràcter generalista de la formació que ofereix el Grau en Dret, formació que pot ser completada cursant alguns dels màsters de l’àmbit jurídic que ofereix la Facultat de Dret, Economia i Turisme. El Màsters són una eina per formar professionals especialitzats/des en aspectes específics de la professió jurídica però també contribueixen a crear un lligam amb l’àmbit de la recerca, atès que impliquen una renovació constant de coneixements per part del professorat i li exigeixen participar en els debats de la comunitat científica nacional e internacional.

En aquest sentit, cal destacar que l’ampliació i consolidació dels estudis de postgrau en l’àmbit jurídic són fruit de la maduresa de la recerca individual i col·lectiva que és desenvolupa al sí dels Departaments de Dret Públic i Dret Privat de la Facultat. El nostre professorat participa en una desena de grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya i lidera diversos projectes de recerca del Plan Nacional I+D. L’impacte de la producció científica dels juristes de la UdL es manifesta, entre d’altres aspectes, en el fet que varis professors i professores es troben entre els autors més citats en l’àmbit de les Ciències Jurídiques segons l’H Index Scholar, un índex bibliomètric que mesura el rendiment de la producció acadèmica dels professors i investigadors d’universitats públiques espanyoles en Ciències Socials i Humanitats.

Així mateix, la convivència en el sí de la Facultat, dels juristes amb altres científics de les ciències socials, particularment els economistes, ha permès generar sinèrgies molt importants que tenen la seva màxima expressió en un programa de doctorat conjunt en Dret i Administració d’Empreses amb les següents línies de recerca:

a) Administració d’empreses i informació financera
Aquesta línia tracta d’aprofundir en l’estudi de l’eficiència, en costos i beneficis de les empreses a partir d’informació financera de les mateixes, amb especial èmfasi en empreses familiars. Així mateix, intentarà contribuir a la clarificació de la relació existent entre el creixement econòmic, gestió sostenible, comportament cooperatiu i l’escassetat de recursos naturals.

b) Dret Internacional Públic, Relacions Internacionals i Dret de la Unió Europea
Aquesta línia de recerca aborda qüestions relatives a la reforma del sistema de les Nacions Unides i de la governança mundial, el que inclou a més de la pròpia organització, els organismes especialitzats com l’FMI, entre d’altres, així com la protecció internacional dels drets humans. Pel que fa al dret de la UE, es proposen com a temes prioritaris el relatiu a les relacions exteriors de la UE, en particular amb el Mediterrani, amb els BRICS i amb Amèrica Llatina, així com el de la seguretat energètica de la UE.

c) Sistema de Justícia Penal i Victimologia
El principal objectiu d’aquesta línia de recerca està constituït per l’aprofundiment en l’estudi de les diferents disciplines jurídic-criminològiques integrades en funcionament del sistema de justícia penal, així com la victimologia.

d) Dret civil i dret administratiu
En aquesta línia es proposa l’estudi de la influència del dret europeu primari i secundari en el dret civil espanyol i en el dret civil català. Es proposa, també, aprofundir en l’impacte dels canvis en les formes i maneres d’obrar de l’Administració sobre el procediment administratiu en l’estudi, així com en el coneixement de dos sectors d’extraordinària puixança en els nostres dies però de parca contribució dogmàtica: la salut pública i els drets socials.

A més, la Facultat de Dret, Economia i Turisme participa en la creació d’una xarxa temàtica a nivell estatal per impulsar l’Anàlisi Econòmic del Dret (AED). Es tracta d’una metodologia que permet conèixer, explicar i predir com interacciona el sistema jurídic amb la realitat, és a dir, quin és o pot ser l’impacte del Dret sobre aquesta realitat i viceversa, com influeix aquesta sobre aquell. L’AED ajuda a saber, servint-se de models teòrics formalitzats i de rigorosos mètodes empírics, com reaccionarà la gent davant de les normes jurídiques, quines conseqüències tindrà aquesta reacció per al benestar social i com poden afectar diverses circumstàncies socials al contingut d’aquestes normes. Així mateix , l’AED permet avaluar si una solució jurídica constitueix els incentius adequats perquè la gent es comporti de manera que es maximitzi, realment, la satisfacció de certes finalitats.

L’oferta formativa d’estudis de postgrau en l’àmbit jurídic presenta una característica addicional, i és que quasi tots els màsters són exemple i fruit de la col·laboració i sintonia de la nostra Facultat amb els col·legis professionals de referència. Aquest és el cas del Màster en Advocacia, impartit conjuntament amb l’Iltre Col.legi de l’Advocacia de Lleida o el Màster en Gestió Administrativa que compta amb el suport del Col.legi de Gestors Administratius de Catalunya i de l’Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya. La inestimable col·laboració dels esmentats col·legis professionals així com de la resta d’institucions públiques i privades de l’àmbit jurídic, s’amplia generosament a altres iniciatives i activitats com ara, el procés d’acreditació dels ensenyaments, les jornades de sortides professionals i la realització de les pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars obligatòries en tots els títols de la Universitat de Lleida.

Finalment cal destacar dos aspectes que caracteritzen la nostra facultat i molt especialment, els estudis de l’àmbit jurídic. En primer terme, l’esforç per incrementar la seva projecció social en la defensa i articulació dels valors d’igualtat de gènere, de justícia social i de solidaritat. Una de les accions en aquesta línia és l’oferta de Minors que permet un cert nivell d’especialització en el Grau en Dret amb una formació temàtica específica. Actualment s’ofereixen el Minor en Gènere i Dret (MINOR GENDER) i el Minor en Dret Europeu. El primer, fruit de la col·laboració amb el Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de la Dona Dolors Piera de la UdL, sorgeix de la conjunció de dos factors, l’existència d’un grup de juristes de la Facultat que han introduït la perspectiva de gènere en la investigació i docència del dret o bé que han realitzat una part de la seva investigació sobre aspectes o temes relacionats amb la dona; i l’aposta decidida per lluitar contra la invisibilitat de la dona i crear una cultura de sensibilització cap a qualsevol situació discriminatòria, d’assetjament i violència.

El Minor en Dret Europeu ve avalat per la existència en la Facultat del Centre d’Excel·lència Jean Monnet, concedit per la Comissió Europea l’any 2012, i que presenta una sòlida trajectòria en relació amb la divulgació i recerca en l’àmbit europeu

La segona activitat destacable és la realització de Treballs Finals de Grau utilitzant la metodologia de l’Aprenentatge Servei (ApS) amb els següents objectius:

a) Afavorir l’aprenentatge acadèmic treballant sobre necessitats reals amb la finalitat d’aconseguir una transformació social orientada al bé comú i a la consecució d’una societat més justa i inclusiva.

b) Reforçar el vincle amb entitats socials que facin palesa una necessitat social que encaixa amb alguns objectius formatius dels nostres estudiants.

c) Contribuir a la formació integral dels estudiants afavorint una ciutadania activa i professionals socialment responsables.

d) Avançar en la vinculació de les tres missions de la universitat: docència, recerca i funció social.

El segon aspecte que cal destacar és el reforç de la posició internacional de la Facultat de Dret, Economia i Turisme amb el manteniment i ampliació de convenis amb Universitats i altres institucions estrangeres. En aquest sentit, la nostra Facultat és membre de l’European Law Faculties Association (ELFA) i de l’European Law Institute (ELI). Aquesta última institució va ser fundada el juny de 2011 com una organització totalment independent que té com a objectiu millorar la qualitat de la legislació europea. Es pretén iniciar, conduir i facilitar la investigació, per fer recomanacions i proporcionar orientació pràctica en el camp del desenvolupament jurídic europeu.

També és convenient recordar els nombrosos convenis de mobilitat signats per la Facultat de Dret, Economia i Turisme amb universitats estrangeres que permeten l’arribada del seu estudiantat a la nostra facultat i la participació del nostre estudiantat del Grau en Dret en el programa Erasmus així com la mobilitat del nostre professorat.

En definitiva, la Facultat de Dret, Economia i Turisme i els estudis de Dret no només són uns dignes successors d’aquells antics ensenyaments de Dret Civil i Canònic de la Universitat més antiga de la Corona d’Aragó sinó també un referent contemporani pel que fa a la docència i a la recerca.

Maria José Puyalto Franco
Degana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme